Regulamin

REGULAMIN KURSÓW TAŃCA- SALSA HOUSE – obowiązujący od 01.12.2014 r

1. Organizatorem kursów tańca prowadzonych przez instruktorów Salsa House w Krakowie jest Agencja Artystyczna Daniel Pancerz.

2.Kursy tańca odbywają się na:
– sali tanecznej, ul. Długa 17a
– sali fitness klubu Fitness Sprint, ul. Św Filipa 9a.
Lokalizacje mogą ulec zmianie. Przy zapisie na kurs tańca prosimy o sprawdzenie , w której lokalizacji odbywają się zajęcia.

3.Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zapoznanie się z REGULAMINEM KURSÓW TAŃCA Salsa House. Instruktor ma prawo odmówić wstępu na zajęcia jeśli kursant nie stosuje się do regulaminu studia.

4.Terminy zajęć oraz cennik znajdują się na stronie internetowej www.salsahouse.krakow.pl

5.Liczba miejsc na kursach jest ograniczona, pierwszeństwo do uczestnictwa w zajęciach mają osoby, które dokonały wcześniejszej rezerwacji miejsc, następnie osoby z listy rezerwowej, na końcu osoby bez rezerwacji.

6.Opłaty za zajęcia oraz forma zapisów na kursy zostały szczegółowo opisane w zakładce ZAPISY na stronie www.salsahouse.krakow.pl

7.Rezerwacja miejsca na kursie jest równoznaczna z uregulowaniem opłaty za zajęcia.

8.Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie aktualnego karnetu na dane zajęcia, który kursant ma obowiązek okazywać na recepcji/lub instruktorowi przed każdymi zajęciami.

9.Jeśli Kursant nie zgłosi wcześniej swojej nieobecności na zajęciach nie ma możliwości odrobienia zajęć. W przypadku kursów na poziomie podstawowym kursant może odrobić nieobecność na równoległej grupie (o ile aktualnie jest taka w grafiku) po uzgodnieniu terminu i grupy z instruktorem. Ze względu na charakter zajęć średniozaawansowanych i zaawansowanych kursant nie ma możliwości odrobienia utraconych zajęć.

10.Osoby posiadające karty Multisport (Benefit), Ok. System rezerwujące miejsce na kursie zobowiązane są do wpłacenia zwrotnej kaucji w wys. 60zł na poczet 1 miesiąca kursu. Kaucje wprowadzone są na wyszczególnione w CENNIKU kursy.

10a. Kaucja wpłacona na poczet kursu jest zwrotna. W każdym momencie można zrezygnować z kursu i odebrać kaucję. Rezygnacje z kursu należy zgłosić osobiście w recepcji szkoły (automatycznie z oddaniem kaucji, lub jej części), lub mailowo na adres info@salsahouse.pl . Od momentu zgłoszenia rezygnacji kaucja jest zamrażana na okres 2mc – jeśli do tego czasu nie zostanie odebrana – przepada.

10.b Osoby posiadające karty Multisport (Benefit), Ok. System, które wpłaciły kaucje na kurs mogą zgłosić jeden raz nieobecność na każdym poziomie (daty poziomów są aktualizowane w grafiku). Gdy nieobecność ta zostanie zgłoszona min. 24h przed zajęciami poprzez e-mail na info@salsahouse.pl kaucja za nią nie zostanie potrącona. Każda kolejna zgłoszona i/lub niezgłoszona nieobecność (na danym poziomie) skutkuje potrąceniem z kaucji 15zł/1 zajęć.

11.Karnety na zajęcia mają określoną ważność i nie podlegają przesunięciu na inny termin.

12.W przypadku choroby Instruktora Organizator zastrzega sobie prawo zastąpienia go innym nauczycielem.

13.Osoby uczestniczące w zajęciach zobowiązane są do podania adresu e-mail, na który może być wysłana informacja o ewentualnych zmianach w grafiku kursów, bądź o ewentualnym odwołaniu zajęć . Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność poinformowania uczestnika o zmianach w kursach.

13a. Szkoła na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych uprawniona jest do przetwarzania danych osobowych podanych przez kursantów w celu wykonania na rzecz kursantów usług nauki tańca.
13b. Szkoła przetwarza dane osobowe kursantów w celach promocji kolejnych otwieranych kursów, organizowanych wydarzeń oraz sprzedaży innych produktów i usług na podstawie wyrażonej przez kursantów pisemnej zgody.

14.W wyjątkowych sytuacjach organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć i zorganizowania ich w innym terminie. Szkoła informuje kursantów o odwołaniu zajęć na podane przez nich adresy e-mail.

15.Rozpoczęcie kursu jest uwarunkowane minimalną liczbą uczestników.

16.W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby o wyraźnych przeciwwskazaniach lekarskich do zajęć z wysiłkiem fizycznym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje zaistniałe podczas zajęć.

17.Wstęp na salę tylko w obuwiu zmiennym.